Fraude door penningmeester. Uitlatingen bestuur in media onrechtmatig?

Uitlatingen in de media

Als bestuur moet je fraude bekend maken binnen de vereniging. En als de media er lucht van krijgt staan ze al gauw op de stoep. Voorzichtigheid is geboden: uitlatingen zijn al snel onrechtmatig, maar niet altijd.Accountantsonderzoek

De penningmeester van voetbalvereniging NLC ’03 maakt er een rommeltje van. Het bestuur laat daarop een accountantskantoor onderzoek doen. De accountant constateert dat kasboekingen ontbreken, uitgaven opgevoerd zijn waar geen kassabon van te vinden is, bedragen op facturen zijn veranderd, reeds betaalde facturen van een vorig boekjaar weer in de administratie zijn verwerkt nadat de datum was aangepast aan het lopende boekjaar en uitgaven dubbel zijn geboekt. Daardoor is een kastekort ontstaan.

In april 2011 sluiten de penningmeester en het bestuur een vaststellingsovereenkomst, waarin de penningmeester het tekort van 30.000 euro terug moet betalen. Het echtpaar krijgt de gelegenheid zelf ook een onderzoek te laten doen. Als het bedrag in mei 2011 niet is betaald, zal een algemene ledenvergadering volgen waarin wordt gevraagd aan de leden om de penningmeester te schorsen.

De penningmeester betaalt niet. Er volgt op 23 mei en 27 juni een algemene ledenvergadering waarin het functioneren van de penningmeester aan de orde komt. Zij wordt geschorst.

Fraudezaak in de media

Op 24 mei verschijnt er een artikel in het Brabants Dagblad met de titel: ‘Onderzoek naar fraude bij NLC’ waarin de voorzitter de suggestie wekt dat er door de penningmeester frauduleus is gehandeld. Ook op de website en in de algemene ledenvergadering wordt hiervan melding gemaakt.

De penningmeester is van mening dat zij ernstig in haar goede naam en eer is aangetast en vordert een schadevergoeding van 25.000 euro. Partijen worden verzocht een schikking te treffen maar dat mislukt, waarna de rechter alsnog een uitspraak moet doen.

Aantasting van goede naam

Naar het oordeel van het hof is de penningmeester door de verdenking van verduistering ernstig in haar goede naam en eer aangetast. De vraag is of dit onrechtmatig is gebeurt. Het gaat daarbij om een botsing van grondrechten: het recht op vrije meningsuiting door het bestuur en het recht op bescherming van de eer en goede naam van de penningmeester.

Door het handelen van het bestuur is de penningmeester zowel in de vereniging als daarbuiten ernstig in haar goede naam aangetast. Zij wordt in het dorp aangekeken. Echter het bestuur heeft zich in alle uitingen niet nodeloos grievend geuit over de penningmeester. Daarnaast brengt de functie van penningmeester met zich mee dat kritiek op haar functioneren in de openbaarheid kan komen.

Het hof oordeelt dat het bestuur volgens de statuten verplicht was om de leden te informeren en de notulen van deze ledenvergadering openbaar te maken op haar website. Het artikel in de krant kwam omdat de journalist zelf contact heeft opgenomen naar aanleiding van informatie op de website. Het bestuur heeft zelf geen contact gezocht, en heeft zich ook niet nodeloos grievend uitgelaten. Daarnaast waren er ten tijde van de uitlatingen voldoende aanknopingspunten voor het bestuur dat de verdenking van verduistering juist was zodat zij geen suggesties heeft gewekt. De penningmeester heeft gelegenheid gehad het woord te voeren tijdens de ledenvergaderingen, verklaringen in te dienen en een tegenonderzoek te doen. Zij heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Het bestuur heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld.

De penningmeester stelt verder dat er nooit een vaststellingsovereenkomst is gesloten waarbij zij het bedrag terug zou betalen. Uit de stukken blijkt dat dit wel het geval is. De penningmeester wordt veroordeeld het gehele bedrag aan de vereniging terug te betalen.

*******

Zorg dat u weet hoe u in uw geval zorgvuldig handelt, zodat u aansprakelijkheid en schadevergoedingen voorkomt. Elke situatie is anders. Een adviesgesprek kan veel leed voorkomen en geeft u de juiste handvatten. De kosten daarvan wegen niet op tegen de bedragen die u mogelijk voor schadevergoedingen moet betalen.