Januari 2015

even-bijpraten-jaargang-10-01

Welkom nieuwe leden: dhr. Sjaak Henskens en dhr. Paul Schmidt.

Bingo: De eerstvolgende maandelijkse bingoavond zal plaatsvinden op dinsdag 13 januari a.s. aanvang 19.30 uur – zaal is open om 18.15 uur.

Inloopzondag: Elke 1ste en 3de zondag van de maand is er een inloop o.a.,
18 januari en 1 februari die in ons verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’ wordt gehouden. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Kort verslag Ledenvergadering d.d. 11 december jl.: Nadat op een eerdere bijeenkomst het bestuur terug is gestuurd met de opdracht `het is jullie probleem, dus zelf oplossen`is gebleken dat men niet in staat is geweest om het gerezen bestuurlijke probleem op te lossen. Noodzakelijk was een nieuwe ledenbijeenkomst waarin de leden werd gevraagd om een keus te maken tussen 2 groepen bestuursleden. Nadat de voorzitter de bijeenkomst heeft geopend werd voor gesteld om dhr. Houtepen (hoofd bestuurslid KBO Brabant) de vergadering te laten voor zitten. Dit werd bijna unaniem afgewezen, dit vanwege de wijze waarop de vorige bijeenkomst door hem is geleid en zijn partijdigheid, wat openlijk door de voorzitster van KBO kring Bergscheveld is bekritiseert.
Door de leden werd gevraag, daar iedereen weet wat er gaande is om geen discussie meer te houden maar direct over te gaan tot een stemming, wat dan ook geschiede.
Er zijn 79 stemmen uit gebracht, 5 ongelding, 18 stemmen voor de heren van kapel / Colfoort en 56 leden gaven hun vertrouwen aan de zittende bestuursleden, Sperber – Heester – Domenie en Elbers om hun bestuurstaken voort te zetten.

Huidige bestuur: Bestaande uit interim voorzitter Han Heesters, interim secretaris Rob Elbers, penningmeester Wim Domenie en bestuurslid Maris Sperber zullen in deze samenstelling het bestuur vormen tot aan de Algemene jaarvergadering die eind maart zal worden gehouden.

Kerstviering: Gehouden op vrijdag 18 december jl. was een gezellige bijeenkomst. Aanwezig waren 80 leden die genoten hebben van het duo `Fabello & Marjo`, een kerstloterij met vele beschikbaar gestelde prijsjes en afgesloten met een heerlijk koud / warm buffet.

Foto`s : Vanaf 2006 t/m heden zijn te bekijken via de site:
www.kbogeertruidenberg.mijnalbums.nl

Activiteitengroep knutselen: Uit onvrede vanwege de keuze die door 56 leden is
gemaakt, heeft de voormalige activiteitenleidster gemeend om buiten het huidige
bestuur om te knutselgroep op te heffen. Het bestuur is daar niet blij mee en zal zo spoedig
mogelijk stappen ondernemen om een nieuwe knutselgroep op te starten waar zeker
belangstelling voor zal bestaan.

Senioren Expo 2015: Vindt plaats vanaf dinsdag 13 tot en met zondag 18 januari a.s.,
In het gebouw Koningshof, Locht 117 in Veldhoven. De moeite waard om daar een kijkje te
nemen. Entree kosten voor Leden (op vertoon van uw KBO ledenpas) € 6 ,- per
persoon.

Contributie 2015: KBO – Brabant heeft de peildatum, waarop bepaald wordt wat het aantal leden is, waar de afdeling afdracht voor moet doen vervroegd van april naar 15 maart van een kalenderjaar.
Dit betekent dat wij verplicht zijn om Leden uit te schrijven die op 15 maart geen contributie hebben betaald.
De contributie voor het jaar 2015 is € 20,- per persoon. Leden die aan kunnen tonen dat men bij een andere kbo afdeling lid is en de volle contributie daar betalen, betalen een contributie van € 10,- per persoon.

U kun u contributie voldoen in Vestingzicht bij de dan aanwezige barvrijwilliger/ster of overmaken voor 14 maart a.s. op rek: NL53 RABO 01156.02.828 t.n.v. KBO Geertruidenberg.

Belastingaangifte 2014, let op een witte enveloppe!
Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller laten verzorgen, konden tot op heden hun aangifte met een vijfcijferige code laten versturen, de elektronische handtekening. Dit gaat nu veranderen. De elektronische handtekening wordt vervangen door een speciale machtigingscode. Als u eind januari een brief van de Belastingdienst met de machtigingscode ontvangt, moet u deze goed bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller die voor u de aangifte over 2014 doet. Let op: deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder afzender.

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer de belastinginvuller komt. Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

  • De jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2014.
  • Bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2013 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2014.
  • Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag.
  • De jaaropgaven van de bank.
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten.
  • Bewijsstukken van gedane giften.
  • De brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

Voor de meeste van zullen de komende weken dagen weer de jaaropgave 2014 in de bus vallen.
Wilt u of moet u aangifte doen over het jaar 2013, dan kunt u hulp vragen bij SWOG telefoon 0162-520706 die u door verwijst naar een vrijwilliger belasting invuller.

KBO blad ‘ONS’: Het eerstvolgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 2 februari
bij u worden bezorgd.

Website: Onze activiteiten staan ook vermeld op de site: www.swog.nl

Carnavalsmiddag: Zie bijlage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.