Verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018

Kort verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart ji.:

 1. Welkomstwoord, moment van stilte voor de overleden leden, daarna onze felicitatie aan ons lid Joop Heesters/Keerpunt 74 die de verkiezingen in onze woonplaats heeft gewonnen
 2. Geen aanvulling agenda
 3. Geen mededelingen, 1 ingekomen stuk t.w. brief dhr. Pauwels, zie punt 8
 4. Verslag ALV April 2017, goedgekeurd
 5. Jaarverslag secretaris 2017, goed gekeurd
 6. Jaarverslag penningmeester, door alle aanwezige leden goedgekeurd
 7. Kascommissie heeft de boeken in orde bevonden. Een nieuw lid kascommissie is aangetreden, t.w. de heer Con Snellen.
 8. Bestuursverkiezing:
  1) dhr. Tiny Pauwels stelt zich beschikbaar voor de functie van voorzitter of bestuurslid.
  2) Op verzoek van een aantal leden wordt een stemming gehouden of men een uitbreiding van het huidige Bestuur noodzakelijk vindt. Na stemming blijkt dat op 2 leden na, alle leden zoveel vertrouwen in het huidig bestuur hebben dat zij geen uitbreiding van het Bestuur behoeven.
  3) verkiezing voorzitter: Han Heesters 36 en Tiny Pauwels 6 stemmen. Han Heester is komende 3 jaren wederom onze voorzitter.
  4) verkiezing bestuurslid: Maris Sperber 41 en Tiny Pauwels 2 stemmen. Maris is komende 3 jaren bestuurslid met als bijkomende taak de functie van secretaris. Staat zowel bij KBO Brabant als K.V.K. vermeld met de functie van secretaris.
 9. Activiteiten: dagtocht donderdag 21 juni, informatie hierover krijgt u via Even Bijpraten in Mei Eenmalige extra activiteit het ZorneTuitje met de Zilvermeeuw, zie hiervoor het eerste artikel in Even Bijpraten van April
 10. 2 leden gaan een cursus sociale hygiëne volgen en ons lid Con Snellen heeft hiervoor ook de nodige papieren en stelt deze beschikbaar aan de vereniging.
 11. Rondvraag, het bestuur zal over onderstaande vragen/suggesties in haar bijeen komsten een ei leggen.
  1) echte dansmiddagen op een inloopzondag,
  2) opfriscursus computer,
  3) Facebook /portretfoto’s,
  4) smerige en constant natte handdoeken bij het fontein in de hal,
  5) kan men een exemplaar van de statuten krijgen, antwoord is “ja” – melden bij de secretaris, of KLIK HIER om te downloaden!
  6) AED,
  7) te weinig parkeerplaatsen,
  8) er wordt verzocht, dat KBO/Beja leden geen vuile was buiten de deur hangen of negatieve uitlatingen doen buiten dit huis,
  9) carnavalsmuziek is al meerdere jaren “waardeloos”
 12. Sluiting.